Училищен план – прием за 2017/2018 учебна година в ОУ „Д-р Петър Берон“- с. Овощник

интернет

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 41, ал. 1 и чл. 42 от Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след извършен анализ на броя на учениците от с. Овощник и населените места с. Розово и с. Черганово, откъдето прихождат ученици, както и на училищната мрежа в общината, бе определен следният Училищен план – прием за 2017/2018 учебна година в ОУ „Д-р Петър Берон“- с. Овощник:

 

  1. Брой паралелки в І клас – 1, брой места в паралелката – 22.
  2. Брой паралелки в V клас – 1, брой места в паралелката – 26.
  3. Целодневна организация на учебния ден – за учениците от І до VІІ клас.

Тормоза в училище, децата от уязвимите групи и ранното напускане на училище!!!

План за справяне с тормоза в училище – Проблема с тормоз в училище, как да се приобщят учениците от уязвимите групи – Уязвими групи и проблема с ранното напускане на училище програма за 2016/2017 г. – Ранно напускане на училище и стратегия за 2016/2017 г. – Намаляване на броя напуснали.